Menadžment i liderstvo u školi

Knjiga pod naslovom ŠKOLSKI MENADŽER – MENADŽERSKI PRISTUP RUKOVOĐENJU ŠKOLOM autora Muamera Tinjka nastala je kao rezultat teorijskih i empirijskih istraživanja u svrhu izrade magistarske radnje i traženja znanstvenih odgovora na pitanja koja se odnose na školski menadžment i leadership, odnosno na menadžerski pristup rukovođenju jednom od najznačajnijih institucija društvene zajednice, a to je škola kao odgojno-obrazovna ustanova.

Knjiga je napisana uz korištenje relevantne znanstvene i stručne literature s 40 bibliografskih jedinica, dokumenata, zakona i izvještaja. Strukturu knjige čine uvodni dio, teorijsko–metodološki dio, središnji dio, te zaključci i preporuke koje mogu doprinijeti stvaranju uvjeta za drugačiji (poboljšan) menadžerski pristup rukovođenju u Javnim ustanovama osnovnim školama. Zadnji dio knjige čini popis relevantne korištene literature, te priloga anketnih upitnika, kao i primjera četverogodišnjeg programa rada škole prilikom apliciranja na natječaj za izbor i imenovanje direktora osnovne škole.

U uvodnom dijelu knjige autor elaborira funkciju i ulogu škole naglašavajući da je primarna djelatnost škole, ustvari, usmjeravanje učenika za stjecanje novih znanja i vještina, te njihovo osposobljavanje za proces cjeloživotnog učenja. Svaka škola treba raditi i funkcionirati u korak s promjenama u okruženju, a koje imaju izuzetno veliki utjecaj na efikasnost i efektivnost rada škole kao odgojno-obrazovne ustanove. Stoga, autor u ovom dijelu naglašava da strateško promatranje budućeg izgleda jedne škole zahtijeva bavljenje i provođenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, zadataka i aktivnosti u razvoju škole. Ove činjenice su od izuzetnog značaja za škole u Bosni i Hercegovini, na što autor obraća posebnu pozornost.

 

U okviru središnjeg dijela autor obrađuje osnovne odrednice menadžmenta ili leadershipa u školskim organizacijama, stavljajući poseban naglasak na menadžerski pristup upravljanju školom, te osnovne menadžerske funkcije. Autor pod menadžerskim pristupom podrazumijeva vizionarski pristup rukovođenju, s pravilno definiranom vizijom, misijom i postavljenim ciljevima i planovima, dobro definiranim prioritetima kao i indikatorima uspješnosti za određenu školsku godinu. S tim u vezi, autor s pravom zaključuje da je škola, kao odgojno-obrazovna ustanova, organizacija koja treba kontinuirano raditi na usavršavanju, poboljšanju i unapređenju unutarnjih procesa, a što je u krajnjoj instanci karakterizira kao organizaciju koja permanentno uči.

Nadalje, u okviru ovog dijela, autor naglašava značaj i ulogu postavljene misije, vizije i ciljeva škole, s kojom trebaju biti upoznati svi uposlenici, a sve s ciljem implementiranja analiza aktualnih stanja škole (putem SWOT i PEST analiza). Autor smatra da se jedino na takav način može kvalitetno poboljšati aktualna pozicija škole unutar promjenjivog društvenog okruženja u kome ona djeluje i funkcionira, te na temelju tih rezultata odrediti buduću poziciju škole. Izneseni stav navodi na zaključak da je Tinjak u ovoj knjizi afirmirao i futuristički pristup, kao dio ukupnog kreativnog prostora kroz koji se trebaju oformiti novi pristupi školi kao organizaciji temeljenoj na menadžmentu.

Kada je u pitanju teorijsko-metodološki dio knjige, autor daje kategorijalni aparat, koncizno postavlja predmet i ciljeve provedenih teorijskih i empirijskih istraživanja, postavlja hipoteze, te navodi znanstvenu i društvenu opravdanost provedenih istraživanja za potrebe ove knjige. S tim u vezi, u potpunosti potvrđuje generalnu hipotezu, kada kaže da uvođenje pozicije školskog menadžera u školi, koji će biti dobar lider, menadžer i pedagoški voditelj, može poboljšati efektivnost i efikasnost funkcioniranja školske organizacije. Ove činjenice potvrđuje i provedenim empirijskim istraživanjima, gdje je korišten anketni upitnik (metod ankete) kao instrument prikupljanja podataka. Autor je anketu proveo među nastavnicima, stručnim suradnicima i direktorima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, a što potvrđuje relevantnost izabranog uzorka za potrebe ovog istraživanja.

U zadnjem dijelu knjige pod naslovom zaključci i preporuke, autor je iznio zaključke do kojih je došao analiziranjem rezultata provedenog anketnog istraživanja, te iznošenjem preporuka za koje smatra da mogu doprinijeti stvaranju uvjeta za drugačiji (poboljšan) menadžerski pristup u rukovođenju osnovnim školama u Bosni i Hercegovini, ali i mnogo šire.

Školski menadžer

Činjenice iznesene u knjizi govore da autor Muamer Tinjak afirmira želju za novim pristupom, novom idejom i novom energijom, kada je u pitanju uvođenje pozicije školskog menadžera i menadžerskog pristupa u upravljanje osnovnom školom. Zaključuje da kvalitetniji menadžment i menadžerski pristup rukovođenju školom doprinosi boljim rezultatima, ishodima učenja učenika, te poboljšanju i unapređenju ukupnog života i rada škole. Za postizanje tog cilja neophodno je direktorski pristup zamjeniti novim menadžerskim pristupom, tj. umjesto direktora uvesti poziciju menadžera škole.

Knjiga se odlikuje multidisciplinarnošću, te predstavlja moderan pristup u sagledavanju tematike školskog menadžmenta i menadžerskih pristupa rukovođenju kao iznimno važnih dijelova ukupne znanosti o menadžmentu.

Stoga, ova knjiga je iznimno važno djelo, jer služi kao jasan i precizan putokaz i uputa kuda škola, kao organizacija, treba ići i prema kojim inovativnim rješenjima treba težiti u budućem periodu, ukoliko želi ostati i opstati u aktualnom izrazito promjenjivom društvenom okruženju karakteriziranom brzim i stalnim promjenama. Budući da je u ovoj knjizi tretirao veoma aktualan, interesantan i nedovoljno istražen problem, autor provocira daljnja istraživanja i otvara nove mogućnosti znanstvenog pristupa zanimljivom problemu školskog menadžmenta.

Temeljem prezentiranih činjenica i konstatacija, sa zadovoljstvom predlažem izdavanje i štampanje knjige pod naslovom ŠKOLSKI MENADŽER – MENADŽERSKI PRISTUP RUKOVOĐENJU ŠKOLOM autora Muamera Tinjka

DODAJTE “ŠKOLSKI MENADŽER U SVOJU BIBLIOTEKU”  KUPITE E-KNJIGU
You May Also Like